Vprašanja in Odgovori

JE NA FILIPINIH VARNO?

JE in NI!
JE za obiskovalce našega otoka in seveda tudi večine ostalih otokov, turističnih krajev, znamenitosti in podeželja.
NI za tiste, ki bi brez varovanja rinili v squatter aree, v zakotne dela rdečih četrti in v kakršnekoli mamilarske druščine.
Pred nekaj dnevi smo prebrali o skupini mlajših tujcev, ki so jih zaprli zaradi posedovanja mamil. Ti bodo gnili v zaporu desetletja in zgolj čudež jih lahko reši.

IS IT SAFE IN THE PHILIPPINES?

YES and NO!
YES for the visitors of our island and of course most of the other islands, tourist places, sights and countryside.
NOT for those who would dive into the squatter area without security, in the red lines where are drug dealers.
A few days ago, we read about a group of younger foreigners imprisoned for drug possession. They will rot in prison for decades, and only a miracle can save them.

SE JE POTREBNO PRED PRIHODOM SEM CEPITI?

NI NUJNO
Je pa priporočljivo: hepatitis A in B.
Cepiti se morate prvič vsaj mesec dni pred odhodom sem, ker morate dobiti po enem mesecu še drugo dozo cepiva.

IS IT NECESSARY TO BE vaccinated BEFORE COMING?

IS NOT NECESSARILY
However, it is recommended: hepatitis A and B.
You should be vaccinated for the first time at least one month before leaving because you need to get another dose of the vaccine after one month.

KAKO SE TUKAJ PLAČUJE IN MENJA DENAR?

Denar – dolarje ali evre zamenjate v menjalnicah.
Ne menjajte večjih vsot na letališčih ali bankah, ker imajo praviloma slabše menjalne tečaje kot menjalnice. Tudi v menjalnicah malo primerjajte tečaje preden se odločite, kje boste zamenjali večjo vsoto.
Povsod menjajo dolarje, na manjših otokih pa marsikje ne menjajo evrov.
Za manjše bankovce je slabši tečaj.
Malo poglejte okoli, ko menjate, če vas kdo opazuje in ne važite se z veliko denarja, tako da vas drugi vidijo.

HOW DO I PAY HERE AND EXCHANGE MONEY?

Money – You exchange dollars or euros in money changer.
Do not change larger sums at airports or banks, as they generally have poorer exchange rates than in money changer. Even in money changer, compare the exchange rates a little before deciding where to exchange a larger sum.
They change dollars everywhere, but in smaller islands they do not change euros.
For smaller notes, there is a worse exchange rate.
Take a little look around as you change if someone is watching you and you’re not showing a lot of money so that others see you.

JE TUKAJ DOVOLJ BANKOMATOV?

NE, marsikje na otokih jih sploh ni, ali pa ne delajo, oziroma so brez denarja.
Pri dvigovanju z bankomata izgubite skoraj 7-10%; 240 pesov je vsak dvig, potem vam vzame nekaj še banka, izgubite pa še zaradi slabega tečaja menjave v pese.
Če že morate dvigniti denar z bankomata dvignite največjo dovoljeno vsoto – 10.000 pesov, ker vam bankomat vzame 240 pesov ob vsakem dvigu.

IS THERE ENOUGH ATM MACHINES HERE?

NO, many of them do not even exist on the islands or do not work or are without money.
When withdrawing from ATM, you lose almost 7-10%; 240 pesos every withdraw, then another bank will take you, and you will lose because of the poor exchange rate every withdraw.
If you already need to withdraw money from an ATM, take the maximum amount – 10,000 pesos, because the ATM will take you 240 pesos each time you withdraw.

LAHKO PLAČUJETE S KARTICAMI?

DA in NE
Da v hotelih s 4, 5 zvezdicami, morda tudi 3, in seveda v nakupovalnih središčih.
NE skoraj nikjer na otokih in v provinci pri domačinih. Obvezno imejte gotovino.

CAN YOU PAY WITH CARDS?

YES and NO
Yes in 4, 5 star hotels, maybe 3 too, and of course in malls.
NO. Almost nowhere on the islands and in the province with the locals. Make sure you have cash.

KRIMINAL

Tam, kjer je veliko revnih in obupanih ljudi, je seveda prisoten tudi kriminal.
Glejte kje hodite, ne rinite sami v squatter aree, ne razkazujte dragih fotoaparatov, kamer, zlatega nakita, ne mahajte naokoli z Iphoni in predvsem ne oblačite se kot kakšen trapast turist, ki ga tatovi in kriminalci opazijo na en kilometer.
In varujte se ljudi, ki vas kličejo FREND.
Ne nasedajte mamljivim ponudbam čudnih ljudi.
Pazite na torbice in nahrbtnike in seveda denarnice; še posebej v Jeepneyih kamor se stlačijo ljudje kot sardine.
NE EKSPERIMENTIRAJTE Z NOBENO VRSTO DROGE. Tukaj take pobijajo, ker je to del Dutertejeve politike, kako izkoreniniti drogo in kriminal.
Pazite tudi, da vam kdo česa ne podtakne v vašo osebno prtljago.

CRIME

Where there are many poor and desperate people, of course, crime is also present.
See where you are going, do not go to squatter area alone, do not show off expensive cameras, gold jewelry, do not wave around with Iphones, and mostly do not dress like some stupid tourist who is noticeable by thieves and criminals from one kilometer.
And beware of the people who call you FRIEND.
Don’t fall for the tempting offers of strange people.
Look out for handbags and backpacks and of course wallets; especially in Jeepney’s where people squeeze like sardines.
DO NOT EXPERIMENT WITH ANY KIND OF DRUG. Here they kill because it’s part of Duterte’s policy of eradicating drugs and crime.
Also, be careful that somebody put anything in your personal luggage.

KAKŠNE SO TUKAJ CENE?

Poglejte na Camotes Islands na tej spletni strani.

Te cene, ki smo jih zapisali veljajo na našem otoku, če greste na večerjo v kakšen luksuzen hotel, bo pa račun na koncu tak kot v Sloveniji ali pa še večji. Tudi vino, če ga sploh dobite, je relativno drago in ob večerji lahko naročite samo celo buteljko. CENE

WHAT ARE THE PRICES HERE?

Take a look at Camotes Islands on this site.

These prices that we have written are valid on our island, if you go to a luxury hotel for dinner, but the bill will end up being the same as in Slovenia or even higher. Even if you get wine, wine is relatively expensive and you can only order a whole bottle at dinner. PRICES

LAHKO TUJEC KUPI NEPREMIČNINO NA FILIPINIH?

NE Tujci ne moremo kupovati nepremičnin, lahko pa kupite condo v kakšni luksuzni stolpnici.
Seveda obstajajo tudi načini, kako ste lahko posredno lastnik nepremičnin,
vendar je pa treba biti pri tem zelo previden. Poznam ljudi, ki so naivno izgubili na ta način veliko denarja ali pa vse, kar so imeli.
Seveda pa to ni nevarnost zgolj na Filipinih. Kar spomnite kako so naivni tudi v Sloveniji stali v vrstah, da vržejo stran svoj denar za razne Catch the Cash.

CAN FOREIGNER BUY REAL ESTATE IN THE PHILIPPINES?

NO. Foreigners cannot buy real estate, but you can buy a condo in a luxury building.
Of course, there are also ways you can indirectly own a property,
however, one must be very careful about this. I know people who naively lost a lot of money in this way, or whatever they had.
Of course, this is not a danger in the Philippines alone. Remember how naive even in Slovenia they stood in line to throw away their money for various Catch the Cash.

KAJ SO NEVARNOSTI TUKAJ?

Ceste in posledično nesreče z mopedi/motorji, ker ponoči vsepovsod ležijo sredi ceste psi, ogromne luknje in popolnoma neosvetljeni motorji – tudi taki s prikolicami. Tukaj bi dodal še to, da večina ljudi nima vozniškega dovoljenja, ali pa so ga kupili za nekaj sto pesov in nimajo pojma o varnosti na cesti.
Ceste tukaj vodijo večinoma skozi vasi in vsak trenutek vam lahko steče pred motor ali avto otrok, pes, krava. Tudi odrasli redkokdaj sploh pogledajo levo, desno preden gredo čez cesto, ali zapeljejo z neprednostne ceste ali dvorišča.
Mnogi tukaj tudi vozijo z dolgimi lučmi in te ponoči popolnoma zaslepijo.
Rdeče mravlje; takoj ko stopiš na njihovo teritorijo te napadejo; pik je zoprn, spremeni pa se lahko v izjemno zoprno vnetje, ki lahko vodi do globokih ran in v najslabšem primeru do gangrene.
Najmanjša ranica se prav tako lahko spremeni v nevarno vnetje – zato vsako najmanjšo rano TAKOJ razkužite in namažite z Betadyne, ki ga dobite v vsaki lekarni in večini Sari sari stores. Zavedajte se, da so tukaj tropski kraji, vročina in vlaga, kar je idealno za bakterije in okužbe.
Morski ježi; ni nevarno, je pa zoprno, če stopiš na kateregakoli predstavnika morskih ježev, ki jih je tukaj veliko; eni so zelo lepi; filipinci jih tudi jedo.
Korale, če se opraskate na njih, ko plavate v nizki vodi.
Močan morski tok med otoki. Ob plimi in oseki je morski tok tako močan, da praktično ne moreš plavati proti njemu, ne glede na to kako se trudiš.
Sonce in vročina; večkrat vidim turiste bele kot jogurt na skuterju brez majice, sredi dneva, ko sonce žge na polno.
Seks brez zaščite; ne morem verjeti, koliko je takih, na videz inteligentnih moških, ki se s tem hvalijo.
Hoja po squatter areas, mamilarskih predelih, zakotnih rdečih četrtih…
Da vas okradejo v jeepneyu, ko nepazljivo puščate torbice, nahrbtnike vam lahko prerežejo z olfo ko ste v gneči…
Prepiri in podcenjevalno, arogantno obnašanje do domačinov, še posebej, če so pijani.
ZA ZAKLJUČEK: Za pametne, premišljene ljudi tukaj ni nevarno. Tudi v Sloveniji lahko dobite klopa, ali vas zbije nekdo na prehodu za pešce, da ne govorim, koliko motoristov pobijejo zanič vozniki, ki zapeljejo na prednostno cesto, ne da bi pogledali.

WHAT ARE THE DANGER HERE?

Roads and consequently moped / motorcycle accidentsbecause, at night, there are dogs everywhere, huge holes and completely unlit engines – even with trailers – everywhere in the middle of the road. I would add here that most people do not have a driver’s license or have purchased it for a few hundred pesos and have no idea about road safety.
Most of the roads here are through the villages, and at any moment you can run infront of motorcycle, car, a child, a dog, or a cow. Even adults rarely even look left, right before going across the street, or drive off a non-priority road or yard.
Most drive in the high beam here and are completely blinded at night.
Red ants; as soon as you step on their territory they attack you; the dots are itchy, and can turn into an extremely malignant inflammation that can lead to deep wounds and, at worst, gangrene.
The smallest wound it can also turn into a dangerous inflammation – disinfect every small wound IMMEDIATELY with Betadyne. You get it in every pharmacy and most Sari sari stores. Be aware that here are a tropical places, heat and humidity, which is ideal for bacteria and infections.
Sea urchins; it is not dangerous, but it is disgusting, a lot of them; some are very beautiful; Filipinos also eat them.
Corals, if you scratch at them when you swim in low water.
Strong sea current between islands. At high tide, the sea current is so strong that you can practically not swim against it, no matter how hard you try.
Sun and heat; many times i see tourists white as yogurt on a shirtless scooter, in the middle of the day when the sun is burning at full.
Sex without protection; i can’t believe how many such seemingly intelligent men brag about it.
Walking around squatter areas, narcotics areas, outlying red quarters …
To be robbed in the jeepney, when you leave your bags carelessly, your backpacks can be cut through with alpha when you are in the crowd…
Fighting and underestimating, arrogant behavior to the locals, especially when drunk.
FOR ENDING: It’s not dangerous for smart, thoughtful people here. You can also get a bench in Slovenia, or get hit by someone at a pedestrian crossing, not to mention how many motorcyclists get killed by drivers who drive on a priority road without looking.

ČEMU SE OBVEZNO IZOGNITE, KO STE TUKAJ?

DROGE Na droge sploh ne pomislite, niti na marihuano, kaj šele, da bi to nosili s seboj ali pa javno konzumirali, razen če radi igrate Rusko ruleto. Tukaj se ne šalijo; če te ne ustrelijo kar na mestu, boš pa sedel v zanikrnem zaporu več desetletij.
MLADOLETNICE Seks in celo druženje z mladoletnicami. Primer: receptor v hotelu je prijavil turista z dvema puncama v sobi; nič niso delali, vendar za to ni milosti. To imenujejo tukaj human trafficking in za to BREZPOGOJNO SEDIŠ in težko te kdo izvleče iz tega.
Še en primer: luštkano mladoletno dekle “zapelje” naivnega turista in ko sta že v sobi vstopijo njeni “bratje in strici”, ki potem izsiljujejo nesojenega ljubimca.
PREPIRANJE Konec maja sta dva pijana in morda celo zadrogirana Filipinca rekla nekemu starejšemu Američanu, če jima plača pivo. Ker jih je grobo zavrnil, sta ga večkrat ustrelila v glavo. Človek je prišel na Filipine za to, da bosta z ženo posvojila tukajšnjo siroto in je zaradi nespametnega vedenja izgubil življenje, mali Filipinček, ki naj bi ga posvojil, pa očeta.
Nič niti približno podobnega se meni še ni zgodilo, je pa res, da sem prijazen, v odnosu do domačinov spoštljiv, mnogokrat se nasmehnem in pokramljam z njimi in tudi počastim jih včasih. Sem pa po potrebi tudi odločen in si ne dovolim izsiljevanja.

A MUST TO AVOID WHEN YOU ARE HERE

DRUGS Don’t think of drugs at all, not even marijuana, let alone bring it with you or consume it publicly unless you like to play Russian Roulette. They are not kidding around here; if they don’t shoot you right on the spot, you’ll be imprisoned for decades.
UNDER AGE Sex and even socializing with minors. Example: a receptionist at the hotel reported a tourist with two girls in a room; they did nothing, but there is no mercy for it. This is what they call human trafficking here, and you are CONTINUALLY sitting, and it’s hard for anyone to get you out of it.
Another example: a cute underage girl seduces a naive tourist and when her “brothers and uncles” enter the room, who then blackmails the unsuspecting lover.
FIGHTING End of May, two drunk men and possibly even drugged Filipinos told an elderly American if they were paid a beer. Because he rudely rejected them, he was shot multiple times in the head. A man came to the Philippines to adopt an orphan with his wife, and because of his unwise behavior, he lost his life and the little Filipino to be adopted has a father.
Nothing similar has happened to me yet, but it is true that I am friendly, respectful to the locals, many times I smile and talk to them, and even honor them sometimes. I am also determined, if necessary, don’t allow myself to be blackmailed.

LAHKO PIJETE VODO IZ PIPE?

NE, brez problema se pa tuširate, umivate zobe, kuhate makarone…
Kavo in čaj pa jaz dosledno delam z vodo iz water colerjev z ustekleničeno vodo.

CAN YOU DRINK WATER FROM THE PIPE?

NO, no problem with showering, brushing your teeth, cooking macaroni …
I use bottled water to make my coffee and tea.

SE DA TUKAJ POSLOVNO USPETI?

SE DA Samo zapomnite si nekaj, če je nekdo luzer v Sloveniji, ima tukaj še mnogo manj možnosti, da bo uspel, ker ne pozna razmer, jezika, zakonov…
Zato še enkrat poudarjam: kdo ne zna poskrbeti zase in za svojo družino v Sloveniji/Evropi, ne bo uspel niti tukaj.

CAN WE MAKE BUSINESS HERE?

YES, YOU CAN. Just remember something, if someone is a loser in Slovenia, here he is much less likely to succeed because he does not know the situation, the language, the laws …
That is why I reiterate: whoever cannot take care of himself and his family in Slovenia / Europe will not succeed here.

JEZIK

Na našem otoku in na območju otočja Visayas ter na Mindanau govorijo Cebuano oziroma Visaya, na Luzonu na severu in v Manili govorijo Tagalog, ki je v bistvu uradni jezik, poleg angleščine.
Angleško – bolj ali manj dobro, govorijo vsi uradniki, izobraženi ljudje in mnogo mladih.

LANGUAGE

On our island Visayas and Mindanao, they speak Cebuano or Visaya, in Luzon, in the north and in Manila, they speak Tagalog, which is essentially the official language in addition to English.
English – more or less good, spoken by all officials, educated people and teenagers.

S KOLIKO DENARJA SE DA TUKAJ LEPO ŽIVETI?

To je odvisno od tega, kaj je za vas lepo življenje. Životariš lahko že s 500 do 700€ na mesec, za spodobno življenje pa potrebuješ več, kot 1.000€ na mesec.
Odvisno je seveda tudi, koliko prihrankov ima kdo, ali je tukaj kupil/zgradil hišo, se vozi z avtom ali zgolj s skuterjem, želi potovati, ali bo samo ždel doma.
Še to: tukaj ni socialnega zavarovanja: če ne moreš plačati bolnice in zdravil boš pač umrl.

HOW MUCH MONEY IS IT TO LIVE HERE?

It depends on what a beautiful life is for you. You can live from 500 to 700 € a month, but for a decent life you need more than 1,000 € a month.
It also depends, of course, how much savings someone has, whether he has bought / built a house here, is riding a car or just a scooter, wants to travel, or just wants to seat at home.
Plus, there is no social security: if you can’t pay the hospital and medication you will die.

ZDRAVILA

Priporočam, da imate s seboj: Lekadol, Aspirin, Imunal, Nalgesin, kaj proti driski, obliže in seveda odvisno od vašega zdravja, kar itak jemljete. Morda vam lahko prav pride še en elastičen povoj.

MEDICINES

I recommend that you take with you: Lecadol, Aspirin, Imunal, Nalgesin, anti-diarrhea, patches and, of course, depending on your health, whatever you are taking. Perhaps another elastic bandage may come in handy.

VIZA?

Do enega meseca jo dobite na letališču, za tri meseca vam jo lahko da naš častni konzul za Filipine v Ljubljani, za več jo pa morate podaljševati in plačati v Emigration office v Cebuju, Manili…

VISA?

You can get it at the airport for one month, it can be given to you by our Honorary Consul for the Philippines in Ljubljana for three months, and for more you have to renew and pay it at the Emigration office in Cebu, Manila …

VISA?

You can get it at the airport for one month, it can be given to you by our Honorary Consul for the Philippines in Ljubljana for three months, and for more you have to renew and pay it at the Emigration office in Cebu, Manila …

VREME IN TEMPERATURE

Suho obdobje je od januarja do konca maja: zelo vroče – od 30 do 38 stopinj in relativno malo dežja. Ponoči se malo shladi a je vseeno cca 28 stopinj.
Deževno obdobje od junija do decembra; malo nižje temperature, mnogo lažje za živeti, včasih so nevihte in dež, vendar večinoma zvečer in ponoči.
Deževna doba tukaj sploh ni problem, tako kot v nekaterih državah, kjer je monsun in nepretrgoma dežuje. Tukaj se ulije, čez pol ure pa že sije sonce.
Izjema je seveda, kadar gre čez Filipine tajfun in je tako imenovani “low pressure”. Takrat je lahko seveda mnogo več dežja, vendar skoraj nikoli ne dežuje nepretrgoma več dni.

WEATHER AND TEMPERATURE

The dry season is January to late May: very hot – 30 to 38 degrees and relatively little rain. It gets a little cold at night but is still around 28 degrees.
Rainy period from June to December; slightly lower temperatures, much easier to live with, sometimes there are storms and rain, but mostly in the evening and at night.
The rainy season is not a problem here at all, as in some countries where it is monsoon and rains continuously. It is pouring in here, and in half an hour the sun is already shining.
The exception, of course, is when a typhoon crosses the Philippines and is called “low pressure”. It can of course be a lot more rain, but it almost never rains continuously for several days.

ZAKAJ SEM SE ODLOČIL ZA ŽIVLJENJE NA FILIPINIH

Razlogov za to odločitev je več:
• moja žena je Filipinka in Filipini kot dežela so mi izjemno všeč
• na Filipinih, na romantičnem otočku Camotes, v otočju Visayas, sva kupila lepo parcelo s pogledom na morje in na njej obnovila hišo
• čudovita narava na 7107 otokih
• zelo revni, vendar pa izjemno prijazni, pozitivni, odprti, spoštljivi in delovni ljudje
• trenutno so Filipini ena najhitreje rastočih ekonomij na svetu
• uradni jezik poleg Tagaloga je Angleščina;
• življenjski stroški so bistveno nižji kot pri nas
• tukaj lahko človek lepo in kakovostno živi s 3 člansko družino za cca 1.000€ na mesec, če že imaš hišo, avto, motor in ostalo, kar je potrebno za življenje
• dober zidar na dan dobi za svoje delo cca 6,3€, njegov pomočnik pa 4€
• relativno dobra infrastruktura – letališča, ladijski transport in ceste
• čisto okolje z izjemo mest

WHY I DECIDED TO LIVE IN THE PHILIPPINES

There are several reasons for this decision:
• my wife is Filipino and I love the Philippines as a country
• in the Philippines, on the romantic island of Camotes, in the Visayas Islands, we bought a beautiful overlooking to the sea property and renovated a house on it
• Wonderful nature in 7107 islands
• Very poor but extremely kind, positive, open, respectful and hardworking people
• Currently, the Philippines is one of the fastest growing economies in the world
• The official language besides Tagalog is English;
• Cost of living is significantly lower than in Slovenia
• Here you can have a nice and quality life with a 3-member family for around € 1,000 per month, if you already have a house, car, motorbike and other things you need to live
• A good mason gets about € 6.3 a day for his work and € 4 for his assistant
• relatively good infrastructure – airports, shipping and roads
• Clean environment with the exception of cities

ZAKAJ SI MNOGO TUJCEV ŽELI ŽIVETI NA FILIPINIH?

ZARADI PODNEBJA
Ker ne marajo mraza, poledice, kidanja snega, megle in strmo naraščajočih življenjski stroškov..
Na Filipinih je toplo, lepo, veliko je sonca in življenjski stroški naraščajo mnogo počasneje
ZARADI STROŠKOV
Ker nočejo plačevati za centralno kurjavo, zimske gume in ker nočejo niti kupovati niti nositi jesenskih, zimskih in spomladanskih oblek ter obutve.
Na Filipinih hiše sploh nimajo ogrevanja, ker se gibljejo temperature od 26 do 34 stopinj in od obleke in obutve potrebuješ: sandale, nekaj majic in nekaj kratkih hlač in morda še kakšne kavbojke.
ZARADI SISTEMA
Ker se nam zdi, da postajamo v naših deželah ujetniki sistema: nenehno se soočamo z represivnimi organi, ki nas hočejo kaznovati zato, da polnijo svoje proračune: kazni zaradi prehitre vožnje, alkohola, telefoniranja v avtu, napačnega parkiranja, inšpektorji vseh vrst te lahko zašijejo zaradi stotih pasti, ki so si jih izmislili zato, da upravičijo svoj obstoj in zaslužijo svoje plače.
Na Filipinih ni radarjev, alkotestov, parkirnin in stotine pravil kaj smeš in česa ne smeš. Če narediš prometni prekršek in te ustavi policist, plačaš kazen, ki gre mnogokrat kar njemu direktno v žep, znaša pa od 4-10€.
Nekateri tarnajo, da vlada v Aziji korupcija. Ja je, toda meni je taka nedolžna korupcija prej všeč, kot pa ne, saj se tako vse dogovoriš in takoj dobiš vse, kar potrebuješ in to za drobiž.
ZARADI OSAMLJENOSTI IN POMANJKANJA LJUBEZNI
Večina tujcev, ki pridejo sem živet je že ločena, samska ali pa so vdovci. Tukaj so sanje mnogih žensk spoznati tujca in se z njim poročiti.
Večina normalnih moških si želi, ne glede na svojo starost, imeti partnerko/življenjsko sopotnico. Ne glede na razočaranja v preteklosti, si skoraj vsakdo želi ljubezni: ljubiti in biti ljubljen.
Na Filipinih še nikoli nisem slišal besede emancipacija; ženske so večinoma še vedno ženske – tudi visoko izobražene. Skrbijo za družino in dom, so mnogo bolj skromne kot evropske ali ameriške ženske in jim je všeč, če je moški res moški in zna poskrbeti za varnost in blagostanje družine.
Zgrešena je miselnost, da želijo Filipinke tujce zgolj zaradi denarja. Njim je osnovna prioriteta družina in varnost, kar upajo, da si lahko obetajo od zveze s tujcem.
ZARADI ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA TUKAJ
Moški iz srednega razreda v Evropi imajo plačo in standard, ki zadošča za relativno normalno in spodobno življenje dokler delajo, ko pa se bodo upokojili, bo pokojnina mnogih premajhna za kakovostno, aktivno življenje.
Primer: 1.000€ na mesec je v Sloveniji premalo za normalno življenje brez odrekanja, na Filipinih je pa to relativno veliko in tujci s tako pokojnino veljajo v očeh Filipincev za bogate.

WHY MANY FOREIGNERS WANT TO LIVE IN THE PHILIPPINES?

BECAUSE OF THE CLIMATE
Because they do not like cold, icy weather, snow rush, fog and steeply rising living costs.
The Philippines is warm, beautiful, there is a lot of sunshine and the cost of living is rising much more slowly
BECAUSE OF COSTS
Because they do not want to pay for central heating, winter tires, to buy or wear autumn, winter, spring clothes and shoes.
In the Philippines, houses do not have heating at all, as temperatures range from 26 to 34 degrees and you need clothes and shoes: sandals, a few shirts, some shorts and maybe some jeans.
BECAUSE OF THE SYSTEM
Because we feel like we are becoming a prisoner in our countries, we are constantly confronted with repressive authorities who want to punish us for filling our budgets. Penalties for speeding, alcohol, making phone calls, misplaced parking, inspectors of all kinds. They sew up because of the hundreds of traps they invented to justify their existence and earn their wages.
In the Philippines, there are no radars, breath tests, parking fees and hundreds of rules about what you can and can’t do. If you commit a traffic offense and are stopped by a police officer, you pay a fine that often goes directly into his pocket, ranging from 4-10 €.
Some have ruled that there is corruption in Asia. Yes it is, but I like this innocent corruption rather than not, because this is how you agree everything and you immediately get everything you need for a small exchange.
BECAUSE OF LONELINESS AND LACK OF LOVE
Most foreigners who come here to live are already divorced, single, or widowed. Many women’s dreams are here to meet and marry a stranger.
Most normal men, regardless of their age, want to have a partner / life partner. Despite the disappointments of the past, almost everyone wants love: to love and to be loved.
In the Philippines, I had never heard the word emancipation; for the most part, women are still women – even highly educated. They care about family and home, are much more humble than European or American women, and they care if a man is really a man and can take care of the safety and well-being of the family.
The misconception that Filipinos want foreigners solely for the money is misguided. Their primary priority is family and security, which they hope they can promise from a relationship with a stranger.
FOR A LIFE STANDARD HERE
Middle-class men in Europe have a salary and standard that is sufficient for a relatively normal and decent life as long as they work, but when they retire, the pension of many will be too small for a quality, active life.
Example: € 1,000 a month is not enough for a normal life in Slovenia without giving up, but in the Philippines it is relatively large and foreigners with such a pension are considered rich in the eyes of Filipinos.

KAKO VIDIM ŽENSKE NA FILIPINIH

Kot dobre vile v primerjavi z ženskami iz zahodne civilizacije. One skrbijo za svoje družine in so izjemno odgovorne, pridne in delovne. Ne glede na izjemno težke pogoje v katerih živijo, skrbijo za svoje starše, može, številne otroke.
S tem ne želim reči, da so boljše kot evropske ženske, so pa drugačne. So mnogo bolj skromne, pozitivne, vesele, optimistične in skrbne.
Filipinska ženska vidi v starejšem moškem-tujcu nekoga, ki mu lahko zaupa (kar filipinskemu moškemu, še posebno če je mlad, ne more), ki bo skrbel zanjo in jo spoštoval. Tujec v Filipinski družini pomeni pravzaprav skorajda božji blagoslov za celotno družino.
Filipinske ženske pri moškem ne gledajo toliko kakšna je njegova zunanjost (sploh jih ne moti, če je debel, plešast in za naše razmere neprivlačen) pač pa jim je zelo pomembno, kakšen je po karakterju.
Poponoma zmotna je predstava, da si želi Filipinska ženska moškega zaradi denarja; želi si ga zaradi občutka varnosti in zato, ker verjame, da jo bo spoštoval in ji omogočil človeka vredno življenje. Ne glede na starostno razliko, ki je za naše razmere izjemno velika, imajo te ženske svoje može resnično in iskreno rade.

HOW I SEE WOMEN IN THE PHILIPPINES

Like good fairies compared to women from Western civilization. They care for their families and are extremely responsible, good and hardworking. Despite of extremely difficult conditions they live, they care for their parents, husbands, and children.
I do not mean to say that they are better than European women, but they are different. They are much more humble, positive, cheerful, optimistic and caring.
A Filipino woman sees in an older male-foreigner someone she can trust (which a Filipino man, especially when he is young, cannot), who will look after and respect her. Foreigner in a Filipino family is actually almost God’s blessing for the whole family.
Filipino women do not look at a man as much about his appearance (he does not mind at all if he is fat, bald and unattractive for our situation), but it is very important to them his character.
The idea that a Filipino woman wants a man for money is a misconception; she wants him because of her sense of security and because she believes that he will respect her and give her a life worth living. Regardless of the age difference, which is extremely large for our situation, these women really love their husbands.

KAKO VIDIM MOŠKE NA FILIPINIH

Tudi oni so relativno pozitivni in prijazni, vendar pa je njihov odnos do družine bistveno manj predan in spoštljiv. Za njih je značilen “latino” temperament, kar pomeni, da ne spoštujejo žensk in družine, radi popivajo in uživajo, mnogi ne skrbijo za svoje otroke in ženski preprosto pustijo, da zanje skrbijo same, oni pa si poiščejo druge ženske. Naj pa poudarim, da so nekateri tudi izjemno odgovorni, skrbni, dobri poslovneži in tudi odlični možje in očetje.

HOW I SEE MEN IN THE PHILIPPINES

They are also relatively positive and kind, but their attitude towards family is much less committed and respectful. They are characterized by a “Latino” temperament, meaning that they do not respect women and families, they like to drink and enjoy themselves, many do not care for their children and simply let women take care of them alone, and they look for other women. But let me emphasize that some are also extremely responsible, caring, good business people and also excellent husbands and fathers.